pace

pace
I
[peis] n քայլ. go at a good pace լավ քայլերով ընթանալ. quicken one`s pace քայլերն արա գացնել. keep pace with smb. հետ չմնալ, համ ընթաց քայլել. (արագություն, տեմպ) hit the pace սլանալ. at a slow pace շատ դանդաղ. at a snail‘s pace կրիայի քայլերով. put on the pace քայլերն արագացնել. set the pace ընթացք տալ. the pace of development զարգացման տեմ պերը
II
[peis] v քայլել, անցուդարձ անել. քայլե րով չափել. pace a room սենյակում քայլել. pace off a distance հեռավորությունը քայլերով չափել. pace up and down ետուառաջ գնալ
III
[peis] prep մեկի թույլտվությամբ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • pace — pace …   Dictionnaire des rimes

 • Pace — may refer to: *Pace (speed), the speed at which movement occurs *Pace (length), a unit of length * Peace in Italian, sometimes written on a rainbow flag * With peace in Latin (ablative case of pax ), sometimes used in formal writing to indicate… …   Wikipedia

 • PACE — steht für: PACE Bewegung, eine internationale Friedensbewegung, deren Name sich vom italienischen Wort pace für „Frieden“ ableitet Partnership for Advanced Computing in Europe, Initiative zur Bündelung der Rechenleistung von Hochleistungsrechnern …   Deutsch Wikipedia

 • Pace — steht für: die Parlamentarische Versammlung des Europarates (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) PACE Bewegung, eine internationale Friedensbewegung, deren Name sich vom italienischen Wort pace für „Frieden“ ableitet, siehe… …   Deutsch Wikipedia

 • pace — PÁCE s.f. 1. Stare de bună înţelegere între popoare, situaţie în care nu există conflicte armate sau război între state, popoare, populaţii. 2. Acord al părţilor beligerante asupra încetării războiului, tratat de încheiere a unui conflict armat.… …   Dicționar Român

 • pace — [peɪs] noun [singular] 1. the rate or speed at which something happens: • The average price of a new car began to soar at a faster pace than household incomes. 2. keep pace (with) to change at the same rate as someone or something else: • Next… …   Financial and business terms

 • pace — (p[=a]s), n. [OE. pas, F. pas, from L. passus a step, pace, orig., a stretching out of the feet in walking; cf. pandere, passum, to spread, stretch; perh. akin to E. patent. Cf. {Pas}, {Pass}.] 1. A single movement from one foot to the other in… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • pace — s.f. [lat. pax pacis ]. 1. (polit.) a. [condizione di assenza di conflitti, sia all interno di un popolo, di uno stato, ecc., sia all esterno, con altri popoli, altri stati, ecc.: tempo di p. ] ◀▶ conflitto, guerra. b. (estens.) [atto che… …   Enciclopedia Italiana

 • pace — pace1 [pās] n. [ME pas < OFr < L passus, a step, lit., a stretching out of the leg < pp. of pandere, to stretch out < IE base * pet , to stretch out > FATHOM] 1. a step in walking, running, etc.; stride 2. a unit of linear measure …   English World dictionary

 • PACE — may refer to: Contents 1 Associations 2 Biology 3 Cardiology …   Wikipedia

 • pace — Ⅰ. pace [1] ► NOUN 1) a single step taken when walking or running. 2) a gait of a horse, especially one of the recognized trained gaits. 3) speed or rate of motion, development, or change. ► VERB 1) walk at a steady speed, especially without a… …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”